Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร
          ด้วยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
          - ตำแหน่งงานที่เปิดรับ พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค เพศชายหรือเพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา
          - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

การรับสมัคร
          วันและเวลารับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กำลังพล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม Icon New 
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบสอง (ตัวจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
          กำลังพล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๘๑ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๔๐๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)